« All articles from this issue

Ženske v javnosti, Gostujoča urednica Milica Antić Gaber, Vol. 25 - 2018, Suplement

Vidnost in nevidnost žensk zgodovina žensk in študije spolov v Sloveniji

, , pages: S1-S17

Članek tematizira začetek in razvoj ženskih študij na Slovenskem in diskontinuitete v kolek-tivnem spominu na žensko gibanje. V tem oziru prikaže razvoj medvojnih ženskih društev in založb ter začetke univerzitetnega raziskovanja »ženskih tem«, premike, ki sta jih povzroči-la druga svetovna vojna in vzpostavljanje socialistične oblasti. Novi režim si je prizadeval za uveljavitev enakosti med spoloma, ni bil pa pripravljen ločeno obravnavati položaja žensk, njihove vloge v družini in v družbi. Kljub pomembnim spremembam je socialistična oblast ohranila patriarhalno logiko, ki se je obnovila tudi po letu 1991. Novi val feminističnega gibanja na Slovenskem je v devetdesetih letih organiziral številne nevladne organizacije in druge feministične iniciative, ki pa so po letu 2005 pojenjale. V zaključnem delu članka avtorici tematizirata umeščanje zgodovine žensk v slovensko historiografijo in ugotavljata pomen institucionalizacije ženskih študij in študij spola v akademskem okolju.

Full text (available at Taylor & Francis) (in Slovene) | Export Reference |

« All articles from this issue